Népművészet Mesterei egyesített jegyzék (1953–2017)
 
tanchaz.hu
Gyermek és Ifjúsági Szólisták Országos Néptánc Versenye
Tata, 2017. június 16-18.
Jelentkezés: 2017. április 29-ig
A verseny célja:
- A jelentkezők ismeretének elmélyítése a Kárpát-medence magyar néptánc kultúrájában, továbbá alkalmat teremteni az integrált ismeretalkalmazásra és a képességek fejlesztésére.
- Motiválni a tanulókat koruknak megfelelő formai, motivikai, párkapcsolati és tánctechnikai ismeretek elsajátítására, improvizációban történő megmutatására.
- A verseny követelményei a művészeti iskolák néptánc tanszakain folyó képzés tartalmi követelményeivel összhangban legyen.
- A szólótáncos színpadi verseny mellett lehetőséget biztosítani a mélyebb ismeretek megmutatására a táncházban, a szöveges ismeretterjesztő konferálásban és a kézművességben, képzőművészetben.

fergeteges

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok.
A verseny jellege: Gyakorlati és elméleti

A verseny fordulói: Felmenő rendszerű, országosan meghirdetett, kétfordulós verseny
1. forduló: iskolai válogatók
2. forduló: néprajzi kisdolgozat (kibővített konferáló szöveg)
3. forduló: országos döntő

A fordulók időpontjai:
1. forduló: 2017. április 24-29.
2. forduló: beküldési határidő: 2017. május 5.
3. forduló: 2017. június 16-18.

Jelentkezés: 2017. április 7-ig a jelentkezési lap elektronikus visszaküldésével. (Jelentkezési lap igényelhető: versenyek@kenderke.hu; jocha.istván@kenderke.hu) A jelentkezéshez csatolandó a diákigazolvány másolata!

A verseny kategóriái: a) szóló: csak fiúk nevezhetnek
b) páros: egy fiú és egy lány, vagy két lány versenyezhet együtt.
A verseny maximális befogadóképessége: 60 nevezés

Korcsoportok és kategóriák: A párok két egymást követő korcsoportból is nevezhetnek. A korcsoportba sorolásnál az idősebb versenyző születési éve a meghatározó. A versenyzők egyszerre csak egy kategóriában és csak egy párral nevezhetnek. Kísérés nincs, csak versenyzőként lehet színpadra lépni.
Figyelem! A tanulmányi verseny kiírási sajátossága miatt a versenyünk korosztályi besorolása változott!
a) szóló kategória és
b) páros kategória:
10-12 évesek korcsoportja: 2005. január 1. és 2007. december 31. között születettek
13-14 évesek korcsoportja: 2003. január 1. és 2004. december 31. között születettek
15-16 évesek korcsoportja: 2001. január 1. és 2002. december 31. között születettek
17-19 évesek korcsoportja: 1998. január 1. és 2000. december 31. között születettek

A verseny követelménye: A versenyszámok az életkornak megfelelő tánctechnikai tudással, a választott táncra jellemző motívumkészletből építkező, a kiírt időtartamban, koreográfiai elemeket nélkülöző, stílusosan előadott, improvizáció.
A tánchoz fűződő folklorisztika ismerete, annak megfelelő összefoglalása és ismertetése szóban.
Kötelező táncok anyaga és időtartamai: Időtartama minden kategóriában és korcsoportban 2 p +/- 10 mp.
Anyaga megegyező, az új kiírásáig, a legutóbb szervezett országos szaktárgyi versennyel (a váltás az új szaktárgyi verseny kiírásával együtt történik):
Jelenleg I.-II. korcsoportban somogyi, III.-IV. korcsoportban bukovinai táncok.

Szóló kategóriában: 2’ +/- 10”-ben mutathatják be improvizációjukat.
10-12 évesek korcsoportja: Somogyi kanásztánc és verbung (ugrós)
13-14 évesek korcsoportja: Somogyi kanásztánc és verbung (ugrós)
15-16 évesek korcsoportja: Bukovinai silladri, vagy verbunk, vagy verbunk silladri
17-19 évesek korcsoportja: Bukovinai silladri, vagy verbunk, vagy verbunk silladri.

Páros kategóriában: 2’ +/-10”-ben mutathatják be improvizációjukat.
10-12 évesek korcsoportja: Somogyi páros kanász és verbung (ugrós)
13-14 évesek korcsoportja: Somogyi páros kanász és verbung (ugrós), vagy ugrós és friss csárdás
15-16 évesek korcsoportja: Bukovinai csárdás és silladri, vagy silladri
17-19 évesek korcsoportja: Bukovinai csárdás és silladri, vagy silladri.

Szabadon választott táncok: A versenyszám bemutatása előtt a versenyző 1 percben elmondja a tánccal összefüggő, legfontosabb ismereteket. A versenyszámok időtartama megegyezik a kötelező táncok kategória szerinti időivel, melyhez hozzáadódik az ismeretterjesztő felkonferálás.
Figyelem! Versenyző- és/vagy versenyszám csere csak előre bejelentve lehetségesek, a helyszínen semmilyen változtatást nem fogadunk el!

A verseny értékelési szempontjai és díjai:
Az improvizatív táncban
A Kárpát-medencei táncokból választott versenyprodukciók kiválasztásánál figyelembe kell venni a versenyző életkori sajátosságait, a szabadon választottban saját nemzetiségének megfelelő táncokkal is nevezhet. Az improvizáció során törekedni kell a megnevezett táj táncéletének, táncos szokásainak tudatos alkalmazására.
A zsűri az alábbi kritériumokra egyenként 0-1-2 pontot adhat (0 pont: nem megfelelő; 1 pont: átlagos; 2 pont: nagyon jó, maximum 14 pont szerezhető):
1. Formai elemek: a rendelkezésre álló tér kitöltése, betáncolása, különböző irányok alkalmazása;
2. Motivikai elemek: a motivikai elemek, illetve motívumalkotás képességének megjelenése, variálhatóság;
3. Párkapcsolat: együtt táncolás, az előadott táncra jellemző mozdulatüzenetek ismerete (küldése, fogadása, a megfelelő reakciók megjelenése: a pár gondolatának elfogadása, megvalósítása, vagy visszautasítása, a játékosság megjelenése), az improvizáció közös megalkotása, férfi-, női szerepek
megjelenése (a vezetésben megjelenő erőkapcsolatok: húzás, tolás, követés, stb.)
Eszközhasználat: különböző fogásai, használatának gazdagsága (elhelyezése az eszközre jellemző módon, földön, kézben, fejen, stb.)
Szóló elemek: dinamikai-, ritmikai-, plasztikai (gesztusok, testfelületek jellemző alkalmazása, lehetséges variációi) díszítő elemek alkalmazása;
4. A táncra jellemző tánctechnikai elemek megvalósítása: súlypontmozgás, különböző fajtájú rugók (boka, térd), jellemző ízületi forgatottság, megfelelő izomtónus alkalmazása, ugrások (le-, fel-, elugrások a táncra jellemző módon);
5. Improvizáció: a lehetséges elemek spontán alkalmazása, a tánc előadása egyéni ötletekkel, a versenyző személyiségére jellemző módon;
6. Stílus: az adott táncra általánosan jellemző, de egyéni előadás;
7. Előadásmód: oldott előadás, mely meggyőző a tánc ismeretéről, szeretetéről, kapcsolatteremtési képesség (párral, zenekarral, közönséggel, eszközzel), játékosság.

Táncházban:
A zsűri a táncházban jelen van, nem pontoz, csak benyomásokat szerez. A kötelező táncok után a szokásoknak megfelelően bármilyen tájegység táncát be lehet kérni a zenekartól.
- A kötelező táncokból improvizatív tánc min. 5-10 percben.
- A táncszokások ismerete,
- A kulturált együtt szórakozás a versenyző társakkal,
- A zsűri által bemutatott táncok érdeklődő megtekintése.

Az ismeretterjesztő konferálásban:
A zsűri a tánctól függetlenül értékeli. Szempontjai megegyeznek a Magyar nyelv- és irodalom műveltségi terület itt értelmezhető követelményeivel (tiszta artikulálás, hangképzés, légzéstechnika, stb.)
- A néprajzi behatárolása a szabadon választott táncnak (dialektus, néprajzi népcsoport, ~ tájegység, ~ kistáj, esetleg falu), vagy
- A viselet legjellemzőbb részeinek kiemelése, vagy
- A népcsoportra jellemző életmód bemutatása, vagy
- Saját gondolatok, benyomások a bemutatandó táncról, hozzá fűződő emlékek,
- stb.

Kézművességben, képzőművészetben: A zsűri a tánctól függetlenül értékeli, a versenynek nem kötelező része.
A beérkezett műveket, tárgyakat kiállítás keretében a nagyközönség is megtekintheti.
- A táncban használható tárgyak, eszközök, viselet kiegészítők
- Hétköznapi eszközök
- A táncot, mint mozgást bemutató alkotások.

Díjazás:
- Arany
- Ezüst
- Bronz
A zsűri, a műveltségi területek összesített eredményei alapján, a legjobban teljesítő versenyzőket különdíjban részesíti.

Zenekari kíséret: Versenyezni csak élő zenei kísérettel lehet. A kötelező táncokat központi zenekar kíséri (Németh Dénes és zenekara), melyről a rendezők gondoskodnak. A szabadon választott tánc kíséretéről mindenkinek magának kell gondoskodni. (Ezt a központi zenekarral is megteheti.) Elérhetőség: diniku@gmail.com

A nevezési és részvételi díjak: A versenyen való részvétel költségei a nevezőt terhelik (étkezés, szállás, stb., a versenyzők szállásdíját a pályázat eredményességétől függően támogatjuk).

Regisztrációs díj: 4.000,- Ft/fő.

A regisztrációs díjat a nevezéssel egyidejűleg kérjük befizetni a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola számlájára, a nevezés, a befizetés megérkezésekor válik hivatalossá!
Számlaszám: Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola
Pannon Takarék 63200119-14926055

Rendező: Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola
Jocha István programfelelős
2890 Tata, Almási utca 24.
Tel.: 06-34-587-005
Mobil: +36-20-311-6685
Email: versenyek@kenderke.hu; jocha.istván@kenderke.hu
Helyszín: Pálma Rendezvényház, 2890 Tata, Angolpark

Bővebb információ: